راهنماى درخواست مجوز بهداشتى واردات اسب

راهنماى درخواست مجوز بهداشتى واردات اسب

شرايط و مدارک مورد نياز
۱. ارائهٔ تأييديهٔ مقام‌هاى دامپزشکى کشور صادرکننده
۲. ارائهٔ موافقت معاونت طرح و برنامه‌ريزى وزارت جهاد سازندگى و فدراسيون سوارکارى ايران
۳. ارائهٔ يک نسخه از قرارداد و پيش‌فاکتور مربوط که تأييد اجراى ضوابط بهداشتى سازمان دامپزشکى در آن درج شده باشد
۴. ارائهٔ شناسنامهٔ اسب‌ها
۵. صدور مجوز واردات
تبصره: ترخيص اسب‌هاى وارداتى و حمل آنها به قرنطينه منوط به بازرسى و تأييد مدارک بهداشتى و تطبيق آنها با شرايط بهداشتى توسط سازمان دامپزشکى است.
[7] محل مراجعه
[8] تهران
۱. وزارت جهاد سازندگي، معاونت طرح و برنامه‌ريزى
۲. فدراسيون سوارکارى
[8] شهرستان‌ها
ادارات تابع سازمان دامپزشکى


فرم درخواست واردات دام زنده
درخواست واردات انواع دام اعم از نگهداري و يا كشتاري
با امعان نظر به مدارك ذيل الاشاره (اسناد به پيوست) اقدامات لازم براي صدور مجوز ورود مربوطه صورت پذيرد.
1- اصل پرفرماي معتبر صادره از سوي شركت ...............................
2- تصويرشركت بازرگاني / تصوير آگهي روزنامه رسمي
3- اطلاعات بهداشتي مربوط به واكسيناسيون ، اقدامات قرنطينه اي و بهداشتي و ...... مربوط به گله توليد كننده دام وارداتي مطا بق با IHR سازمان دامپزشكي كشور
4- ارائه مدارك لازم مبني بر مجاز بودن جايگاه محل تخليه محموله وارداتي از اداره كل دامپزشكي استان مربوطه
5- ارائه گواهي مبني بر تاييد و رعايت ضوابط و مقررات بهداشتي-قرنطينه اي سازمان دامپزشكي كشور ايران(IHR) از سوي مرجع ذيصلاح كشور مبداء .
6- براي صدور مجوز بهداشتي واردات دام زنده كشتاري ارائه گواهي از ستاد تنظيم بازار گوشت وتخم مرغ وزارت بازرگاني الزامي مي باشد.

ضمنأ سركار خانم /جناب آقاي ............................. به عنوان نماينده تام الاختياراينجانب/اين شركت جهت انجام امور اداري مربوطه به حضور معرفي مي گردد.

نام و امضاء و مهر وارد كننده
شركت / شخص
توضيح: واردات دام زنده از كشورهائيكه براي اولين بار در خواست مي شود علاوه بر مدارك فوق الذكرارائه گواهي از مراجع ذيصلاح دولتي كشور مبداء مبني بر موافقت با صادرات دام مورد نظر به ايران الزامي مي باشد.
نظريه كارشناس:

- الف-مدارك فوق توسط اينجانب رويت و مورد بررسي لازم قرار گرفت . اسناد مربوطه كامل بوده ، متقاضي مي تواند نسبت به پرداخت تعرفه مربوطه به خزانه داري كل اقدام نمايد.
- ب- مدارك فوق توسط اينجانب رويت و مورد بررسي لازم قرار گرفت . اسناد مربوطه ناقص بوده ، متقاضي بايستي نسبت به ارائه مدارك مندرج در بندهاي ..... و ..... و ..... جهت بررسي مجدد كارشناسي اقدام نمايد.


توضيحات مربوط به فرم شماره 2 بر اساس بندهاي 4 گانه مندرج در آن

1) پرفرماي ارائه شده بايستي داراي شماره، تاريخ، مهر ، امضاء، تعداد دام يا طيور و يا آبزيان وارداتي ، تاريخ اعتبار ، مشخصات كامل و آدرس فروشنده و خريدار (شركت داراي فعاليت مرتبط با دام و فرآورده هاي خام دامي باشد) و مشخصات كامل محموله وارداتي باشد.
1-1- درصورت تقاضا براي واردات اسب پرفرما بايستي داراي مشخصات كامل اسبها از قبيل نام،جنسيت،شماره ميكروچيپ يا گذرنامه و تاريخ تولد بوده و تصوير گذرنامه اسبها نيز به ضميمه پرفرما تحويل گردد.
1-2-در صورت تقاضا براي واردات انواع دام بايستي نوع دام ، جنسيت و نژاد دامها مطابق با IHR قيد گردد.در صورت تقاضا براي واردات انواع آبزيان زنده بايستي نوع و گونه آبزيان ( نام علمي) در پرفرما قيد گردد.
1-3- در صورت تقاضا براي واردات انواع طيور بايستي نوع و گونه پرندگان وارداتي در پرفرما قيد گردد.


2 - تصوير كارت بازرگاني شركت بايستي متعلق به شخص متقاضي حقوقي و يا يكي از اعضاي هيأت مديره شركت درخواست كننده واردات باشد. ارائه تصوير آگهي روزنامه رسمي براي شركتهاي متقاضي الزامي است.
تبصره: بديهي است ارائه مدارك مندرج در بند 2 براي يكبار و در اولين تقاضاي ارائه شده از سوي متقاضي (براي تشكيل پرونده) كفايت مي كند.


3- كليه اقدامات بهداشتي – قرنطينه اي مد نظر اين سازمان و IHR مربوط به محموله ها ي موضوع اين فرم درخواست در سايت سازمان دامپزشكي كشور در دسترس مي باشد.

4- 1- در صورت تقاضا براي واردات انواع طيور درخواست كننده موظف مي باشد نسبت به ارائه تائيديه از اداره كل دامپزشكي استان مقصد (مبني بر مجاز بودن محل تخليه) به اين سازمان اقدام و به هنگام ترخيص با هماهنگي اداره كل دامپزشكي استان مبدأ ورودي محموله و استان مقصد ، اقدام به ترخيص محموله به مقاصد معرفي شده نمايد.
4-2- در صورت تقاضا براي واردات انواع آبزيان ، وارد كننده موظف به ارائه تأئيديه اداره كل دامپزشكي استان مقصد محموله در خصوص مجاز بودن مزرعه محل تخليه مي باشد.
تبصره : ارائه وكالت نامه محضري صاحب جايگاه محل تخليه محموله بنام شركت يا شخص متقاضي بعنوان اجازه استفاده از جايگاه در طول يك زمان معين الزامي است.
4-3- در صورت تقاضا براي واردات تليسه و دام شيري ، دام كشتاري (صرفاً به نزديك ترين كشتارگاه مجاز به مرز ورودي) ، وارد كننده موظف به ارائه فرم تكميل شده بازديد جايگاه توسط اداره كل دامپزشكي استان مربوطه مي باشد.
4-4- در صورت تقاضا براي واردات اسب ارائه نامه تائيديه اداره كل دامپزشكي استان مقصد مبني بر مجاز بودن جايگاه تخليه دام الزامي است.

منبع: Iran Quarantine قرنطينه:درخواست واردات انواع دام اعم از نگهداري و يا كشتاري
 

amir5030

Member
واردات اسب از امارات چقدر هزینه داره؟
و اینکه مثلا هزینه واردات کره 8 ماهه با اسب 7-8 ساله یکیه؟
با هواپیما وارد میکنن یا مثلا از طریق دریا تا بندر عباس میارن از اون به بعد از طریق زمینی؟
 
بالا