گرگین شاه سردار (برفین * سوسیانا سردار )

نام:گرگین شاه سردار
پدر: برفین (مبارک *جم)
مادر: سوسیانا سردار (بران * سعیده)
جنس:نریان
متولد:1389
رنگ: نیله
تیره:وزنه خرسان طولی
تولید کننده:برادران سرداری
 
بالا