کره غزل الشغب

ایمان

Active member
کره غزال الشغب
مادیان وادراتی
مالک مهندس پدرام -کرمانشاه
عکس+ اطلاعات بیشتر ؟
 

ایمان

Active member
نام : ALIADA
پدر : Gazal al shaqab
مادر:aliara کره europejczyk
رنگ : کهر متولد : 2007
آبستن از fs bengali
 

ایمان

Active member
مادیان وضعیت خوبی نداشت چند روز از وقت زایمانش گذشته بود که دیدمش گمونم روز بعد رفتن من به اونجا زاییده بود
عکسهاشم زیاد جالب نشدن چون مادیان سنگین بود و نای حرکت کردن به زور داشت
اگر شد میذارم ....
 

sajad

Member
ALIADA
b 2007
ARABIAN
GAZAL AL SHAQAB*
dkb/br 1995
ARABIAN
ANAZA EL FARID*
b 1988
ARABIAN
RUMINAJA ALI*
gr 1976
ARABIAN
SHAIKH AL BADI*
gr 1969
MORAFIC*
gr 1956
BINT MAISA EL SAGHIRA*
ch ro 1958
BINT MAGIDAA*
gr 1970
KHOFO*
gr 1965
MAGIDAA*
ch 1964
BINT DEENAA
b 1979
ARABIAN
ANSATA IBN HALIMA*
gr 1958
NAZEER*
gr 14.2H 1934
HALIMA*
b 1944
DEENAA*
dkb/br 1967
SAMEH*
gr 1945
DAHMA II*
gr 1950
KAJORA*
b 1979
ARABIAN
KABORR*
gr +++ 1970
ARABIAN
NABORR*
gr 14.2 1950
NEGATIW*

gr 14.1 1945
LAGODNA
gr 14.2 1939
BINT KHOLAMEH*
ch 14.3 1961
ADIBIYEZ*
b 1957
KHOLAMEH
ch 1949
EDJORA*
gr 1968
ARABIAN
EXELSJOR*
gr 14.2 1963
AQUINOR*
gr 1951
ELEONORA*
b 1944
EDESSA
1961
PIETUSZOK*

1954
ELLORA*

b 1950
ALIARA*
b 1995
ARABIAN
EUROPEJCZYK*
b 1982
ARABIAN
EL PASO*
b 14.3h 1967
ARABIAN
CZORT*
b 15.0 1949
WIELKI SZLEM
1938
FORTA*

br 1943
ELLORA*
b 1950

WITRAZ

b 1938
ELZA*
b 1942
EUROPA*
gr 1975
ARABIAN
BANDOS*
gr 1964
NEGATIW*

gr 14.1 1945
BANDOLA*
gr 1948
EUNICE*
b 1959
COMET*
gr 14.2 1953
EPIGONA
gr 1953
ALBIGOWA*
b 1987
ARABIAN
FAWOR*
br 1.51m 1981
ARABIAN
PROBAT*
b 1975
POHANIEC*
gr 1965
BOREXIA*
b 1968
FATMA*
dkb/br 1961
ANARCHISTA
b 1947
FORTA*

br 1943
ALGERIA*
b 1.51m 1971
ARABIAN
CELEBES*
b 1949
WITRAZ

b 1938
CANARIA*
b 1942
ALGONKINA*
b 1961
PIETUSZOK*

1954
ALGA*
b 1947

* - Photo Available
 

sajad

Member
آقا امیر لطفا این پست را پاکش کنید
میخواستیم خوبی کنیم.........
 

Bayat

New member
نام : ALIADA
پدر : Gazal al shaqab
مادر:aliara کره europejczyk
رنگ : کهر متولد : 2007
آبستن از fs benga

نام : ALIADA
پدر : Gazal al shaqab
مادر:aliara کره europejczyk
رنگ : کهر متولد : 2007
آبستن از fs bengali
همین کره لیون بنگالی هست
به مالکیت آقای غلامحسین بامیان،مستقر در دزفول
 
بالا