مفهوم کلی بخشنامه ها،تصویب نامه هاوآئین نامه ها

مفهوم کلی بخشنامه ها، تصویب نامه ها وآئین نامه ها


گاهی اوقات قوه مجریه به موجب قانون مکلف به تنظیم آئین نامه اجرایی است ولی صلاحیت قوه مجریه در وضع آئین نامه ها محدود به الزام ناشی از قانون نیست بلکه می تواند در غیر این مورد نیز برای حسن اجرای وظایف محوله، مقرراتی را تحت عنوان آئین نامه، بخشنامه ویا تصویب نامه وضع وبه مورد اجراء نماید واین حق به موجب اصل 138 قانون اساسی به دولت داده شده است وبرابر همین اصل تصویب نامه ها وآئین نامه های دولتی و مصوبات کمیسیونهای متشکل از وزراء برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد ولی به هر حال مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
 
آخرین ویرایش:
بالا