مروارید تفت (برفین*جنگنده) م

SHAHAB.M

Member
نام:مروارید تفت

پدر:برفین

مادر:جنگنده(گشتاسب*مینا)

متولد:2012

رنگ:نیله

جنسیت:مادیان

مالک:اقای فاتحی

محل نگهداری:شهرستان تفت _مجموعه باشگاههای سوارکاری سیف الدین
 
بالا