قصران

♘امیرحسین♞

♘ مدیریت انجمن اسب ایران ♞
جنس:ن
نام:قصران
پدر:مبارک
مادر:ساحره
تیره:نسمانی
مالک:علی فرجی
تولید:خانم بهادری
شماره در کردان:6
 
بالا