عسیی خان و غلامحسین خان عامری

علی اصفهانی

Active member
سمت چپ عیسی خان عامری و سمت راست غلامحسین خان عامری فرزندان مرحوم اسحق خان عامری اسبدار بزرگ و تولید کننده عرب و دره شوری در بم هستند.

سیلمی زحل و کهیل و کرندملک زاده متعلق به ایشان بود.
 
بالا