شهداد(جوشش*شوکا)ن91

نام.شهداد
پدر.جوشش (ناصر*دلارام)
مادر.شوکا داغدار کرد
جنسیت.نریان
متولد91.3.20
رنگ .کرنگ
تولید.اقای مجید؟
مالک.اقای مجید؟
مکان.اصفهان
 
بالا