شرکت:gruppo candini s.r.l

۱۳۸۷/۵/۵
آگهي تقاضاي ثبت علامت تجارتي بين الملليشماره16702/م/م/32
929788525974138.jpg
طبق موافقتنامه و پروتکل مادريد
شرکت:
GRUPPO CANDINI S.R.L
ساکن
VIA DEL LASCA N.14 I-50133 FIRENZE ITALY
بموجب اظهارنامه بين‌المللي شماره943679 مورخ 13/12/2007 در اجراي موافقتنامه مادريد/ پروتکل تقاضاي ثبت علامت کلمه CADINI و تصوير يک اسب طبق نمونه جهت چرم و چرم مصنوعي، کالاهاي ساخته شده از اين مواد، پوست حيوانات، چتر، عصا، چمدان، البسه، پاپوش و سرپوش، تبليغات، مديريت بازرگاني در طبقات 18 ـ 25 ـ 35 نموده است.
مراتب جهت اطلاع عموم آگهي مي‌گردد. معترضين مي‌توانند ظرف سي روز از تاريخ انتشار اين آگهي اعتراض خود را در دو نسخه جهت بررسي به اين اداره تسليم دارند.


spacer.gif
اداره مالکيت صنعتي پ10905