شرکت فولادشیر

۱۳۸۹/۲/۲۸
آگهي تقاضاي ثبت علامت تجارتيشماره18566/م/32
935073285779976.jpg
مخاطب آقاي غلامحسين باقري آدرس کرج ملارد خ بسيج کوچه مهر ايران نبش کوچه 6 متري ط 2 بمديريت شرکت فولاد شير (بامسئوليت‌محدود) بنشاني خ شهيد بهشتي ميدان تختي خ شهيد حسيني پ 71 واحد 7 بموجب اظهارنامه شماره 188110524 مورخ 7/11/88 تقاضاي ثبت علامت فوق را كه عبارت است از تصوير فانتزي سر و گردن يک اسب در داخل دو کادر. (طبق نمونه فوق) جهت توليد قطعات پرس بدنه خودرو در طبقه 12 نموده‌است.
جهت اطلاع عموم آگهي مي‌گردد. معترضين مي‌توانند ظرف سي روز از تاريخ انتشار اين آگهي اعتراض خود را در دو نسخه به اين اداره تسليم دارند.


spacer.gif
اداره ثبت علائم تجاري پ1226635665
 
بالا