شرکت تولید سوهان

۱۳۸۸/۱۱/۷
آگهي تقاضاي ثبت علامت تجارتيشماره102098/م/32
955481564075081.jpg
مخاطب خانم فاطمه کوره آدرس قم صفاييه کوچه 28 ساختمان پارس به وکالت از طرف سيدابوالفضل طباطبائي‌‌ابراهيمي بنشاني قم کيلومتر 6 جاده اراک جنب ساندويچي طباطبائي بموجب اظهارنامه شماره 188100353 مورخ 8/10/1388 تقاضاي ثبت علامت فوق را که عبارت است از تصوير دو اسب به صورت قرينه و در وسط بهم چسبيده که سمت راست تصوير سياه رنگ و سمت چپ تصوير سفيد رنگ مي‌باشد طبق نمونه جهت توليد سوهان در طبقه 30 نموده است. مراتب جهت اطلاع عموم آگهي مي‌گردد. معترضين مي‌توانند ظرف مدت 30 روز از تاريخ انتشار اين آگهي اعتراض خود را در دو نسخه به اين اداره تسليم نمايند.


spacer.gif
اداره ثبت علائم تجاري پ1254348974
 
بالا