شرکت توسن گواشیر

spacer_black.gif
۱۳۸۸/۹/۹
آگهي تقاضاي ثبت علامت تجارتيشماره79310/م/32
926678186831810.jpg
مخاطب آقاي/خانم: حميد خواجه‌بافقي آدرس: كرمان خ سرباز پمپ بنزين صاحب‌الزمان بمديريت از طرف: شركت توسن گواشير بنشاني: كرمان سعادت‌آباد جنب كارخانه سيمان بموجب اظهارنامه شماره: 188070233 مورخ: 4/7/88 تقاضاي ثبت علامت فوق را كه عبارت است از: تصوير سر يك اسب و شير و دو چرخ‌دنده برنگهاي زرد آبي مشكي طبق نمونه. جهت: توليد و بسته‌بندي روغن موتور روغن ترمز واسكازين ضديخ گريس در طبقات: 1 ـ 4 ـ 39 نموده ‌است جهت اطلاع عموم آگهي مي‌گردد. معترضين مي‌توانند ظرف سي روز از تاريخ انتشار اين آگهي اعتراض خود را در دو نسخه به اين اداره تسليم دارند.


spacer.gif
اداره ثبت علائم تجاري پ1162022230
 
بالا