جوراب بافی

spacer_black.gif
۱۳۸۹/۲/۲۶
آگهي تقاضاي ثبت علامت تجارتيشماره17700/م/32
933573624534109.jpg
مخاطب آقاي يونس خليلي‌زند آدرس بازار عباس‌آباد کوچه باغ ايلچي پاساژ کويتيهاي 3 طبق سوم پ 49 بموجب اظهارنامه شماره 189010160 مورخ 15/1/89 تقاضاي ثبت علامت فوق را كه عبارت است از تصوير اسب قهوه‌اي مشکي نارنجي در زمينه زرد طبق نمونه جهت جوراب بافي در طبقه 25 نموده‌است.
مراتب جهت اطلاع عموم آگهي مي‌گردد. معترضين مي‌توانند ظرف سي روز از تاريخ انتشار اين آگهي اعتراض خود را در دو نسخه به اين اداره تسليم دارند.


spacer.gif
اداره ثبت علائم تجاري پ7297
 
بالا