جشنواره سراسری اسبان اصیل کرد(کرمانشاه)

جشنواره سراسری اسبان اصیل کرد
کرمانشاه اسلام اباد غرب
مجتمع ورزشی شهید شهبازی
18 و 19 مرداد 1392
 
بالا