تابش: از ورود بخش خصوصي به سوارکاري حمايت مي کنيم

mahsa

Member
رييس فدراسيون سواركاري که براي بررسي وضعيت اين رشته ورزشي به قم سفر كرده بود، بعد از نشست مشترك با مسوولان تربيت بدني و هيات سواركاري استان قم، براي پاره اي از مذاكرات در مورد توسعه اين رشته با استاندار قم ديدار كرد و خواستار نگاه ويژه به توسعه اين رشته ورزشي در استان قم شد.محمدرضا تابش در اين جلسه، پيشنهاد احداث كمپ مخصوص سواركاري در قم را مطرح كرد و بيان داشت: اين مهم مي تواند در زمره برنامه هاي مهم در بخش ورزش در سفر آينده هيات دولت به استان قم قرار گرفته و براي تحقق آن اقدام شود.
همچنين تابش در جلسه مشترك با مسوولان تربيت بدني و هيات سواركاري استان قم نيز تصريح كرد: سواركاري در واقع در دوران گذر از سنت به مدرنيته قرار دارد و تا زماني كه نگاه به اين رشته سنتي است، اين ورزش براي پيشرفت موانع و مشكلات زيادي دارد. وي ادامه داد: با توجه به اين جايگاه مهم و ارزشمندي كه سواركاري و توجه به اسب در فرهنگ و دين ما دارد؛ ولي ما هنوز نتوانسته ايم از نگاه اسلامي و ديني كاري براي اين رشته انجام دهيم و اين معضل ناشي از نگاه منفي به اين رشته است. وي ادامه داد: متاسفانه همه جا تبليغ مي كنند كه اين رشته ورزشي براي اشراف و سرمايه داران است؛ در حالي كه حضور سرمايه داران در هر صنف و شغلي امري طبيعي است و به جاي اين تفكر بايد به اين موضوع توجه كنيم كه از ثمره ورود سرمايه گذار چه منابعي ايجاد مي شود.
رييس فدراسيون سواركاري تصريح كرد: مهم ترين مشكل ما در حال حاضر قرنطينه اسب ها است كه اگر حل شود، هم پرورش دهند ه هاي اسب مي توانند وارد كار شوند و هم اينكه مي توانيم با اسب شخصي در مسابقات مهم داخلي و خارجي شركت كنيم. وي تاكيد كرد: امروزه به اسب دواني و كورس به عنوان يك صنعت در دنيا نگاه مي شود و در حالي كه اين رشته در حال حاضر پنجمين صنعت درآمدزا در دنيا به شمار مي رود، وظيفه اصلي متوجه مسوولان ما است كه براي رشد اين رشته ورزش ما را حمايت كنند.
وي با تاكيد بر پيگيري فدراسيون سواركاري نسبت به كنترل واردات اسب افزود: اگر واردات اسب كنترل شود، به توسعه كار ما كمك زيادي مي كند؛ ولي شرايط فعلي كه بر واردات اسب حاكم است بيشتر برنامه ها و اهداف ما را دچار مشكل كرده است. تابش ابراز داشت: ما به استان ها اعلام کرده ايم که بايد نسبت به تقويت اسب هاي بومي و حمايت از بخش خصوصي براي ورود به سرمايه گذاري در اين رشته توجه ويژه داشته باشند؛ ضمن اينكه هر استاني بر اساس قابليت در اين رشته ورزشي ميزبان مسابقات مهم نيز خواهد شد.
 
بله ایشان با اجاره باشگاههای دولتی به بخش خصوصی و حراج اسپ های دولتی فرمایشاتشون رو تایید کردند.
فقت کسی متوجه نشد که این تصمیمات فوق العاده را ایشان به تنهایی مگیرند و یا دکتر جانشان هم دستی در کار دارند!!!!!!!
 
بالا