انتخابات فدراسیون

♘امیرحسین♞

♘ مدیریت انجمن اسب ایران ♞
به جهت مصوبات خاص سازمان تربیت بدنی مبنی بر عدم استفاده از کارمندان باز نشسته برای تصدی ریاست فدراسیون های ورزشی شانس انتخاب مرتضی فرجی .فرید بردبار و لنکرانی از بین رفت.

بنظر شما کی میاد؟
 
بالا