ابسنت

دومین استارت ابسنت(سمند+کسلخه) در هفته ششم کورس آق قلا در گروه اسبان ترکمن دوساله با قهرمانی این اسب و نائب قهرمانی خواهرش های بای (سمند+کهرماهری) همراه بود و مقام سوم این کورس به یورک سقر(اربنت2+جرن) رسید.
 
بالا