آیین نامه شماره 15 (بیمه مرکزی)

آیین نامه شماره 15

مجاز نمودن شركت هاي بيمه به صدور بيمه نامه براي انواع دام و طيور

شوراي عالي بيمه در اجراي بند 3 از ماده 17 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري در جلسه مورخ 11/6/1353 تصويب نمود:
ماده 1- موسسات بيمه كشور مجاز به صدور بيمه نامه براي بيمه انواع دام وطيور ميباشند.
ماده 2- شرايط عمومي بيمه نامه هاي بيمه دام وطيور از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و پس از شش ماه اجراء آزمايشي براي تصويب به شوراي عالي بيمه پيشنهاد خواهد شد.
 
بالا