آیسودا...!

Dr_Ghaffari

Active member
سهراب گفت:
تازه آیسودا روی 2 پا هم راه تاتی میکند!
فیلمش رو بگذارم دکتر؟
اگر محبت بفرمایید ممنون می شوم ! البته تو فکر هستم تعدادی از شیرین کاریهایی را که یاد گرفته است بگذارم . تازه دارد یاد می گیرد خودش به تنهایی روی پاهایش تاتی تاتی کند ! آموزشش که کامل شد فیلمش را ارسال می کنم .( این کره دهم اردیبهشت ماه امسال به دنیا آمده است )
 
بالا