آکار(طاغان*تلاش)ن

اين اسب كره تلاش نيست
تلاش ( توسن ٢ ، رويا ) هيچ زمان با طاغان كشش نشده و اين كره مادرش تلاش نيست
مي توانيد پرنتيج تست كنيد
 
بالا