آئین نامه شماره 29

آئین نامه شماره 29

کارمزد نمایندگی تصویب 2/9/71 اجرا 1/1/72
(با اعمال اصلاحات مصوب شورای عالی بیمه تا تاریخ 4/5/84)


ماده 1- حداکثر کارمزد قابل پرداخت از طرف موسسات بیمه در انواع بیمه های غیر زندگی برای معاملات بیمه ای که توسط نمایندگان بیمه انجام می گیرد براساس درصدی از حق بیمه پرداخت شده به شرح زیر است(4/5/84)

سایر انواع بیمه : درصد کارمزد نماینده حقیقی _ درصد کارمزد شرکت نمایندگی
شماره 6: دام وطیور: 20% - 23%
 
بالا