آئین نامه شماره 16

آئین نامه شماره 16

میزان کارمزد ومشارکت در سود(کارمزد منافع)
بیمه های اتکائی اجباری بیمه های غیرزندگی مصوب 5/3/54 (با اصلاحات مصوب شورای عالی بیمه تا 8/11/81)

ماده1- کارمزد اتکائی اجباری انواع بیمه های غیرزندگی(1/7/74)شماره -نام رشته- درصد

شماره 9- بیمه دام وطیور 17%
 
آخرین ویرایش:
این به معنای17٪ سالانه حق بیمه است؟
شامل چه خدماتی؟با سلام
بله، کلیه کارمزدهای تعیین شده در بیمه مرکزی ایران به صورت سالیانه محاسبه می شود.
من توضیحاتی در مورد بیمه اتکایی و آن هم از نوع اجباری آن برای شما می نویسم، باز هم اگر ابهامی بود بفرمایید.(اگر حوصله کنید و مطلب رو تا پایان بخونید کاملا برای شما محرز می شود)
سرمایه و اندوخته های شرکت های بيمه اگرچه مبالغ قابل توجهي مي باشد لکن در مقايسه

با تعهدات بسیار سنگيني که قبول مي کنند بسیار اندک و ناچيز است. به همین دليل در مقابل

حوادث و خطرات بزرگ، فوق العاده آسيب پذيرهستند.توسعه فعالیتهای اقتصادی بزرگ،

پوششهای مسئوليت و وجود تجمع خطر در رشته های مختلف بيمه، تعهدات شرکتهای بيمه را

روز به روز افزونتر نموده است. شرکتهای بیمه ناچار برای کاهش تعهدات سنگين خود،

راهی جز واگذاری بخشی از تعهدات خود به دیگر شرکتهای بیمه ندارند. اين واگذاری به

روشهای مختلف صورت ميگيرد که به آن بيمه اتکايي گفته ميشود.

همانطور که بيمه گذاران اموال و دارايي خود را نزد شرکتهای بیمه ، بیمه ميکنند شرکتهای

بیمه نیز خود را نزد شرکتهای بیمه ديگر ( بیمه گر اتکايي) در مقابل خسارات سنگين و

بزرگ که ممکن است وضعيت مالي آنها را بامخاطره روبرو کند بیمه ميکنند.در واقع با اين

عمل شرکتهای بیمه، شرکتهاي ديگری به نام بیمه گر اتکایی را درنتايج مالی تعهدات خود

سهيم مي کنند. با بیمه اتکايي ،خطر بین چندين شرکت بیمه در داخل و خارج از کشور

تقسیم شده و در صورت بروز خسارتی بزرگ، وضعیت مالي يک شرکت بیمه با مخاطره روبرو

نمیگردد.
به عبارتی ساده تر بیمه اتکایی يعنی تقسيم و توزِيع خطر.
بنابراین بیمه اتکایی شرکت بیمه را قادر می سازد تا پاسخگوی خسارتهایی باشد که در طول
زمان اعتبار قرارداد، به وقوع می پیوندد. شرکت بیمه ریسکهای همگون را برای پرتفوی خود
جمع آوری می کند ولی اگر اجتماع این ریسکها مازاد بر ظرفیت نگهداری تشخیص داده شود
وجود قرارداد اتکایی کمک می کند که این شرکت تعادل مالی خود را حفظ کند و به او اجازه
می دهد تا به مشتریان خویش سرویس بهتری ارائه نماید و خسارتهای وارده را به موقع
پرداخت کند. بیمه گر اتکایی، بیمه گر واگذارنده را در مقابل زیان های سنگین مالی که ممکن
است با وقوع خسارتهای بزرگ یا تعداد کثیری خسارت در ابعاد کوچک و متوسط که در یک
زمان محدود وارد شوند، حمایت می کند.

( آنجا که فرموده بودید:شامل چه خدماتی است؟ بنا براین خدماتی که فکر می کنید مابین بیمه گر و بیمه گذار معمولی در قراردادهای بیمه منعقد می شود،نیست.)

البته لازم است اشاره شود که از نظر حقوقی، ارتباطی بین قرارداد بیمه ریسکی که بیمه گذار و بیمه گر منعقد می کنند با قرارداد بیمه ای که بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی می بندند وجود ندارد و در واقع دو قرارداد جدا گانه محسوب می شود .

انتظارات شرکت بیمه گر مستقیم از بیمه گر اتکایی خود:
قادر به اداره ریسکهای بزرگ باشد تا توانایی شرکت در این زمینه افزایش یابد ،
در نتایج عملیات فنی واگذارنده ایجاد ثبات کند،
از موسسه واگذارنده در مقابل خسارتهای کلی یا خسارت های سنگین که افزون بر توان مالی شرکت است حمایت کند.
این امر، امروز نقش مهمي در عمليات بيمه‌اي بازي مي‌كند به طوري كه هيچ شركت بيمه‌اي در جهان وجود ندارد كه قبل از اقدام به صدور بيمه‌نامه در يك رشته، شرايط واگذاري اتكايي آن راپيش‌بيني نكرده باشد.(اتکایی اجباری)
 
همانطور که بيمه گذاران اموال و دارايي خود را نزد شرکتهای بیمه ، بیمهميکنند شرکتهای

بیمه نیز خود را نزدشرکتهایبیمه ديگر ( بیمه گر اتکايي) در مقابل خسارات سنگين و


بزرگ که ممکن استوضعيت مالي آنها رابامخاطره روبرو کند بیمه ميکنند.در واقع با اين

عمل شرکتهای بیمه، شرکتهاي ديگری به نام بیمه گر اتکایی رادرنتايجمالی تعهدات خود

سهيمميکنند.با بیمه اتکايي ،خطر بین چندين شرکت بیمه در داخلو خارج از کشور

تقسیم شده و در صورت بروز خسارتی بزرگ،وضعیت مالي يک شرکت بیمه با مخاطره روبرو

نمیگردد.
دقیقا" وهمچنین شرکت های مادربرای تضمین واطمینان از این سر مایه گذاریشون , عملکرد شرکت های تحت پوششون رو به صورت دوره ای بررسی ,ممیزی ,اصلاح وبهبود می بخشند .
ولی این ارتباط وقتی داخل ایران میشه بدلیل عدم وجود سیستم های مدیریتی تبدیل به یک شرط بندی با حداقل اطلاعات می گردد.؟
 
همانطور که بيمه گذاران اموال و دارايي خود را نزد شرکتهای بیمه ، بیمهميکنند شرکتهای

بیمه نیز خود را نزدشرکتهایبیمه ديگر ( بیمه گر اتکايي) در مقابل خسارات سنگين و

بزرگ که ممکن استوضعيت مالي آنها رابامخاطره روبرو کند بیمه ميکنند.در واقع با اين

عمل شرکتهای بیمه، شرکتهاي ديگری به نام بیمه گر اتکایی رادرنتايجمالی تعهدات خود

سهيمميکنند.با بیمه اتکايي ،خطر بین چندين شرکت بیمه در داخلو خارج از کشور

تقسیم شده و در صورت بروز خسارتی بزرگ،وضعیت مالي يک شرکت بیمه با مخاطره روبرو

نمیگردد.
دقیقا" وهمچنین شرکت های مادربرای تضمین واطمینان از این سر مایه گذاریشون , عملکرد شرکت های تحت پوششون رو به صورت دوره ای بررسی ,ممیزی ,اصلاح وبهبود می بخشند .
ولی این ارتباط وقتی داخل ایران میشه بدلیل عدم وجود سیستم های مدیریتی تبدیل به یک شرط بندی با حداقل اطلاعات می گردد.؟

"مدیران باسواد فراوانند و مدیران اثربخش نادر"

در کتاب "مدیر اثر بخش در عمل" تالیف پیتر اف .دراکر ،یکی از مهارتهای لازم جهت خلق عادت اثربخش بودن و بکارگیری خرد در امور، به اتخاذ تصمیم های اثربخش اشاره می کند،حال در کشور ما با تمام ضعفی که در سیستم اجرایی وجود دارد،این امر نه تنها شامل بیمه و یا بیمه های اتکایی اجباری،که شامل همه موارد،چه عام و چه خاص میشود.

با این توصیف امیدوارم رفع ابهام شده باشد.
 
انتظارات شرکت بیمه گر مستقیم از بیمه گر اتکایی خود:
قادر به اداره ریسکهای بزرگ باشد تا توانایی شرکت در این زمینه افزایش یابد ،

در نتایج عملیات فنی واگذارنده ایجاد ثبات کند،

راهکار زبر برای اجرایی شدن نیازبه یک چرخه عملکردی دارد.

-طرح وبرنامه

-اجرای برنامه

- چک وبازرسی

ودر نهایت نیزبازخورد

وپگیری چرخه برای بهبودمستمر.
این راهکاریک سیستم هدفمند است که بدنبال ارتقا است وبهروری او در نهایت انتفاع جمعی است.
شرکت های بیمه درصورت انجام درست اهداف خود قادربه کمک به ارتقا صنعت اسبداری و... ارتقا فرهنگ به اتکا واجبارحق بیمه های دریافتی ورعایت اصول مندرج در بیمه نامه هاتوسط مالک خواهند بود.

که این مهم قادر است بسیاری ازوظایفی را که دولتهاوفدراسیونها از انجام وتضمین آن بدلیل عدم سیاست در سرمایه گذاری سر باز میزنند به اتکا سر مایه گذاری جمعی ممکن سازد.
ولی افسوس که ازبیمه ها هم جز فرایند چک مشاهده نمی شود.....

امیدوارم بالاخره هدفم راازپیگیری این مطلب بیان کرده باشم.
 
انتظارات شرکت بیمه گر مستقیم از بیمه گر اتکایی خود:
قادر به اداره ریسکهای بزرگ باشد تا توانایی شرکت در این زمینه افزایش یابد ،
در نتایج عملیات فنی واگذارنده ایجاد ثبات کند،

راهکار زبر برای اجرایی شدن نیازبه یک چرخه عملکردی دارد.

-طرح وبرنامه

-اجرای برنامه

- چک وبازرسی

ودر نهایت نیزبازخورد

وپگیری چرخه برای بهبودمستمر.
این راهکاریک سیستم هدفمند است که بدنبال ارتقا است وبهروری او در نهایت انتفاع جمعی است.
شرکت های بیمه درصورت انجام درست اهداف خود قادربه کمک به ارتقا صنعت اسبداری و... ارتقا فرهنگ به اتکا واجبارحق بیمه های دریافتی ورعایت اصول مندرج در بیمه نامه هاتوسط مالک خواهند بود.

که این مهم قادر است بسیاری ازوظایفی را که دولتهاوفدراسیونها از انجام وتضمین آن بدلیل عدم سیاست در سرمایه گذاری سر باز میزنند به اتکا سر مایه گذاری جمعی ممکن سازد.
ولی افسوس که ازبیمه ها هم جز فرایند چک مشاهده نمی شود.....

امیدوارم بالاخره هدفم راازپیگیری این مطلب بیان کرده باشم.

با عرض ادب
فکر می کنم کاملا" منظور شما رو درک کرده باشم فقط مرحمت بفرمایید در خصوص "
ولی افسوس که ازبیمه ها هم جز فرایند چک مشاهده نمی شود....." یه توضیح بفرمایید.ممنون