عرب کرد Mixed kurish+arabian

برای معرفی و شناسایی اسبان عرب کرد
بالا