مراسم شو سیلمی ها

مراسمی تحت عنوان شو سیلمی ها در باشگاه دشت بهشت محمد شهر کرج مورخ 1393/11/2 برگزار شد
در این مراسم فقط سیلمی های وارداتی نمایش داده شدند سطح برگزاری بسیار بالا بود
 
سلام.
شبكه ورزش سيما روز يكشنبه شب 1393/11/5 از اين برنامه گزارش پخش كرد. يكي از پيشكسوتهاي فوتبال نيز ابراز خوشحالي كرد. از يك هندلر نيز چگونگي كارش را پرسيد.
رييس فدراسيون نيز برنامه سه مسابقه بينالمللي سال آينده را گفت. يكي هم از برداشتن مشكل قرنطينه گفت.
يكي از اسبداران كه احيانا برگزار كننده هم بود در توضيح اينكه اسب عرب همان اسب پارس است مشكل داشت و ميخواست از راه خوزستان اين اسب را به ريشه و گذشتهاش يا همان پارس گره بزند كه نميتوانست. توفيق باشد در اينباره خواهم نوشت.
پايان هفته گذشته يكي از برنامه يخچال سيما مانند حساس نشو از همين آقا قيمت پرسيد؛ گفت 4 ميليارد كمتر نميدمش.
مجري جعلق با اين پاسخ ورزش ايراني و اسلامي اسب و سواركاري را كه سفارش پيامبر اكرم است را بسيار سبك كرد و كار افراد ولخرج جلوه داد. در حاليكه حضرت علي براي حضور خودشان در جنگ غنيمت ميگرفت براي اسبش نيز جداگانه غنيمت ميگرفت. يعني پيامبر خدا اسب را نيز يك رزمنده بشمار مياورد. توفيق باشد در باره برخورد با سيما نيز خواهم نوشت.
 
بالا