محمد جواد وهابی میبدی

جناب اقای وهابی نزدیک به ده سال است که درزمینه اسب عرب فعالیت دارند .باشگاه ایشون درشهرستان میبددرمنطقه بدر اباد واقع شده است .اسبهای اقای وهای عبارتند از:
مادیان خالص ایرانی به نام افسون(خیبر#گلداغ)
قیام(عبود#سمیلا)م
مرمر(قجری#قیام)م
وانیل(ترابادور#قیام)م
لمیا(یکه تاز#چکاوک)م
نخجیر(تاراج#کمند)نریان خالص ایرانی
سیلمی یکه تاز(هاشم#مملوکا)
غرش(گرگ#افسون)ن
 
بالا