فتوس

یکی از بهترین تروبردهای وارداتی میباشد.(کوئست فور فیم -ممورابلیا).مادیانی بسیار قوی با خط خونی عالی.
متاسفانه یکی از مربیان بنام رحیم مهرانی او را خراب کرد.الان نمیدانم زنده است یا مرده
 

امید زمانی

Active member
58 امتیاز کشوری داره البته اون اوایل خیلی خوب میدوید بعدا خراب شد .
مگه مربیش تویلی قربانی نبود ؟
 
آقای امید زمانی خوشحالم که شما اطلاعات خوبی در زمینه کورس دارید.
فتوس اول دست مهرانی بود .بعد از اینکه اونو خراب کرد در کیش دادنش به تویلی قربانی.
همین بلا رو مهرانی سر دنسینگ ایسا آورد.
 
بالا