شهرزاد سهیل (اصیل عبد*سروانه) م

SHAHAB.M

Member
نام :شهرزاد سهیل

پدر:اصیل عبد(قندهار*راز)

مادر :سروانه (مبارک*جم)

متولد:2005

رنگ:نیله

تیره:کهیلان عجوز

جنسیت:مادان

تولیدکننده:سید ضیاءوکیل السادات

مالک:اقای میرکریم زاده
 
بالا