سومین اسب شناخته شد از لحاظ قدمت در جهان اسب کرد هست

بالا