بيماريهاي پوستي اسب: خارش

متن کتاب فرسنامه در مورد خارش:
در علاج خارش پشت و دم اسپ: نشان آن است که موي ريزد، و بياورند پاره کنجد بسوزانند و خاکستر آن را به آب بياميزند و هفت بامداد پشت و دم اسپ را بر آن بشويند، موي برآيد و خارش برود و به شود.

در علاج خارش کَرِه اسپ: چون کره خارش در اسپ پيدا شود، بيارند انجير کهنه و در آب بجوشانند و آب آن را در تن اسپ بمالند و در آفتاب ببندند. پس پاره اي روغن با قدري نمک و زرنيخ بجوشانند (بمالند)، به شود.
 
سلام اسب من اینقدر خودش رو به دیواره اسطبل میمالونددکه تمام یالش ریخت و دچار زخم که نمیشه گفت ولی التحابهای شده بدنش پوسته پوسته شده الان چکار کنم که مو های یالش خوب در بیاد
 
بالا