بازيهاي پارتيزاني

سلام

چنديست در اصفهان مسابقاتي زير نام مهارتهاي سواركاري مارپيچ برگزار ميشود كه هيجان خوبي به سواركاري اصفهان داده است چون همه افراد و اسبان ميتوانند در آن شركت كنند.
نمونه اين مسابقات پيشتر نيز در اين انجمن از سوي همكاران بوشهر و دشتستان و كرمانشاه معرفي شده است.
شايد در استانها و شهرهاي ايران با نام كودره ناميده شود. كوه دره بالا پايين مارپيچ پرش از مانع و از روي جوي آب برداشتن تير يا شمشير از روي زمين همه همه مهارتهاي جنگي و آمادگي جسماني است. در افغانستان بزكشي ادامه همين بازيهاست كه با الگوي مغولي تركيب شده است. چوگان الگوي مهندسي شده آن است.
اين بازيها الگوي رزم پارتيان است كه در گيتي بنام پارتي زني يا پارتيزاني نامدار شده است. اسبي ميتازد ولي سوار را نميبيني ناگهاني سواري از زير اسب بالا امده و به سوي پشت سر تير مياندازد.

اگر اين الگو پيگيري شود جان تازه اي به سواركاري كشور نيز ميدهد. چون مسابقات تاخت و پرش پيش نيازها و هزينه هايي دارد كه در توان بسياري نيست.
ولي در اين الگو تازكاران با اسبهاي معمولي بومي و محلي كه در اين زمينه نيز بسيار خوب ميدرخشند مسابقه ميدهند. گاهي چند ثانيه جاي برنده را تغيير ميدهد.
چنانچه به برنامه هاي هيات اصفهان سري بزنيد نمونه كار را خواهيد ديد.

و چنانچه استادكاران اسب كشور كمي همت كنند ميتوان اين مسابقات را با كمي اضافات و حواشي ديگر مانند كمانگيري به يك بازي ملي ارتقا دهند و چه بسا در سطح بين المللي در كنار مسابقات سه روزه جهاني مطرح كنند.