اورال (گل اهو * گل آق بند) ن

♘امیرحسین♞

♘ مدیریت انجمن اسب ایران ♞
ما هنرمونو برای همه اسبا بکار میبریم

و زیباترین گردن بین کره های گل آهو مال اوراله. هم بلند و هم فرم دار
 
بالا