الرستینا ( اکسترن*امضا ) / (Elerstina)

سینا گورانی

Active member
پویا من تا چند سال اینده اسم انتخاب کردم چه مادیون و چه نریون چند تا اسم برات میزارم شاید خوشت بیاد من سعی کردم اسم هایی انتخاب کنم که کردی باشن تا الانموفق بودم
وانوش .ارمنی .دریاچه وان / ولگا . روسی .بلند ترین رود اروپا / ونوس .فرانسوی .الهه زیایی / ویستا . فارسی .دانش و فرهنگ / ویوات . فرانسوی .گل بنفشه/ ویونا . فارسی . نام روستایی نزدیک کاشان /ویانا . اوستایی . فرزانگی /وینا . فارسی .رنگارنگ /ویدا . فارسی . پیدا و هویدا /وسیم .عربی . دارای نشانه زیبایی / ورجا.فارسی بلند مرتبه / واله . عربی . عاشق بی قرار
 
بالا