פערד

♘امیرحسین♞

♘ مدیریت انجمن اسب ایران ♞
א פערד איז א מין בהמה

עס זענען דא עטליכע סארט פערד, קודם זענען דא 1) די פלינקע פערד, וואס ווערט גענוצעט דורך רייטערס און לויפערס. 2) די מעכטיגע פערד, וואס זענען די שטארקע פערד, צווישן זיי איז דער בעלגישער פערד וואס איז א מעכטיגער גרויסע פערד. 3) דער וואלד פערד. 4) דער אראבישער פערד וואס איז באוואסט מיט איהר קלאסיסשקייט, און שיינקייט. 5) דער פאני פערד וואס איז דער דורכשניטליכער ארבייט פערד. און ווערט אויך גענוצט היינט צו טאג אלס א פארוויילונגס חיה. ַ) דער ליפיצע פערד וואס די בעלי עגלה פלעגן איהר נוצען צו טראגן מענטשן פון איין פלאץ צום צווייטען.

דער פערד איז באקאנט אלס א בהמה וואס איז געטריי צו איהם האר, ער וועט פאלגן אלעס, דאס איז איהר טבע זי איז א שטילער און א פאלגענדיגער, און אויב איז זי שלעכט גיט מען איהם א שמייס מיט א קאנטשיג, און ער ווערט וואול.

דער אויסזעהן פון א פערד איז זי האט א לאנגע האריגע שאל ארום איהר גענאג, קליינע אויער, און א לאנגן וויידל.

דער פערד אלס לויפער
דער טבע פון א פערד איז אז זי קען שנעל לויפן, זי ווערט פארעכנט פאר די שנעלסטע לויפער צווישין די בהמות, און דער בעסטע לויפער צוושין די חיות, עס זענען אפשר דא באשעפענישן וואס קענען שנעלער לויפן פונעם פערד, אבער זיי קענען זיך בשום אופן נישט פארמעסטן מיטר דעם לאנגען צייט און דעם גוטן סארט לויפן פונעם פערד, איהר קערפער איז ספעציעל געאיינגעט דערצו וויבאלד זי האט א שטארקער קערפער איהר הויט זענען אויסגעצויגן, און די פיס זענען דין.

די מעלה פארוואס זי קען לויפן איז אויך צוליב דעם וואס זי קען שטיין א גאנצען לעבן אויף איהרע פיס און נישט ווערן מיד, זי שלאפט אפילו שטייעדיגערהייט, ווען דער פערד זיצט א לענגערע צייט איז דאס א סימן אויף קרענק.
 
بالا